Regulamin portalu internetowego MaturaNa6.pl

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

§ 1 - Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego MaturaNa6.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.MaturaNa6.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu MaturaNa6.pl, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu MaturaNa6.pl.

Właścicielem serwisu jest FAVEOMIND Łukasz Masłowski, Pustków Osiedle 40/1, 39-206 Pustków, NIP 8722245850.

Siedziba w Krakowie: ul. Pachońskiego 18/155, 31-223 Kraków

§ 2 - Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.

Serwis - serwis internetowy MaturaNa6.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.MaturaNa6.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest redakcja MaturaNa6.pl

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która skutecznie założy konto w serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto.

Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w serwisie, jest to jego adres e-mail wybrany na etapie rejestracji.

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu, miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w serwisie.

§ 3 - Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu MaturaNa6.pl.

1. Do korzystania z usług Serwisu MaturaNa6.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

3. Wszelkie informacje podlegają ochronie prawnej, a administratorami danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w serwisie jest redakcja MaturaNa6.pl. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy (W tym celu należy wysłać prośbę na adres kontakt(X)MaturaNa6.pl).

§ 4 - Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu MaturaNa6.pl Użytkownicy mają możliwość umieszczania i prezentowania na stronach informacji, artykułów i innych treści zgodnych z tematyką serwisu a także korzystania z innych usług.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu MaturaNa6.pl oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu MaturaNa6.pl przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4.1 Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację, zakup.

4.2 Płatności w serwisie są obsługiwane przez serwis payu.pl

4.3 W razie problemów z płatnością, reklamacje można składać pod adresem platnosci(at)maturana6.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciagu 14 dni od daty wpłynięcia.

4.4 W przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji, usługi są bezzwłocznie aktywowane lub należność zwracana jest klientowi w ustalony przez obie strony sposób. Przyczym administrator ma pierwszeństwo wskazania formy zwrotu należności.

4.5 Administrator oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby transakcję płatności przeprowadzone z serwisu były bezpieczne. Wszystkie dane podczas transakcji oraz wymiany informacji z systemem płatności są szyfrowane.

5. Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w Serwisie, zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu MaturaNa6.pl - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.

6. Administrator będzie informował na łamach Serwisu MaturaNa6.pl o każdej zmianie zakresu usług i tego przyczynach.

§ 5 - Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikiem Serwisu MaturaNa6.pl może być każda osoba prawna lub fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

2. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu MaturaNa6.pl oraz korzystać z jego zasobów niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej i aktywnej Skrzynki e-mail.

3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta polega na ustaleniu i podaniu przez Użytkownika loginu (adres e-mail), hasła oraz innych danych wymaganych przez Administratora.

4. Jedna osoba/podmiot może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu.

b) wszelkie dane firmowe i/lub osobowe, i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu MaturaNa6.pl w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych: hasło do Konta, lub innego typu poufne dane dostępowe.

c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora i podmioty współzależne wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych w celach wykorzystywanie powyższych danych, informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów.

6. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu MaturaNa6.pl podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu MaturaNa6.pl, a tym samym ograniczyć formę prezentacji lub zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

7. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi

8. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.

b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu MaturaNa6.pl przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania.

c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika.

d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie.

e) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu MaturaNa6.pl, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu MaturaNa6.pl, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

§ 6 - Zasady

1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu MaturaNa6.pl, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu MaturaNa6.pl, a w szczególności niedozwolone jest:

a) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

b) publikowanie na łamach Serwisu MaturaNa6.pl treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

d) rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

2. W przypadku wszelkich treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie MaturaNa6.pl mających charakter utworu w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie MaturaNa6.pl oraz tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania i rozpowszechniania we wszelkiej formie ( elektronicznej i papierowej) w celach związanych z działanością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

§ 7 - Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator oraz osoby pełniące funkcje administracyjne nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu MaturaNa6.pl przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami oraz Użytkownikami i internautami powiązanymi za pośrednictwem Serwisu MaturaNa6.pl i to z jakichkolwiek przyczyn.

3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu MaturaNa6.pl lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu MaturaNa6.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu MaturaNa6.pl w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu MaturaNa6.pl zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu MaturaNa6.pl, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem witryny.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu MaturaNa6.pl wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

10. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści serwisu MaturaNa6.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). MaturaNa6.pl

11. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu MaturaNa6.pl we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu MaturaNa6.pl przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu MaturaNa6.pl, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

13. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu MaturaNa6.pl mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: kontakt(at)MaturaNa6(dot)pl

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń.

§ 8 - Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu. Stosowne informacje zostaną rozesłane do Użytkowników przy użyciu adresów kont e-mail umieszczonych na koncie, lub w inny sposób.

2. Po otrzymaniu powiadomienia lub ukazaniu się w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu MaturaNa6.pl po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, może pociągnąć za sobą usunięcie Konta Użytkownika.