Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Kierunki studiów

Oferta dydaktyczna uczelni

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna TAK TAK
Stosunki Międzynarodowe TAK
bezpieczeństwo narodowe TAK
filologia TAK TAK
filologia polska TAK TAK
historia TAK TAK
kulturoznawstwo TAK TAK
ochrona dóbr kultury TAK TAK
politologia TAK TAK

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo TAK
administracja TAK TAK
filozofia TAK TAK
socjologia TAK

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Edukacja techniczno-informatyczna TAK TAK
Informatyka TAK
bezpieczeństwo i higiena pracy TAK
fizyka TAK TAK
inżynieria bezpieczeństwa TAK
inżynieria materiałowa TAK
matematyka TAK TAK
mechatronika TAK TAK

Wydział Nauk Przyrodniczych

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
biologia TAK TAK
biotechnologia TAK
ochrona środowiska TAK

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Pedagogika wczesnoszkolna TAK
pedagogika TAK TAK
praca socjalna TAK
psychologia TAK

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
Rewitalizacja dróg wodnych TAK
Turystyka i Rekreacja TAK
geografia TAK TAK
wychowanie fizyczne TAK TAK

Instytut Edukacji Muzycznej

Kierunek studiów I st. II st. Specjalności
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej TAK TAK