Rekrutacja na studia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Rekrutacja na studia

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy kandydat zdaje nową czy starą maturę.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ wraz z ankietą (dostępne w punkcie rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej od 2 kwietnia 2013 roku),
 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Fizjoterapię, Kosmetologię, Zdrowie publiczne wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej (100 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

*Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) tylko do 31 lipca 2013 roku.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym. Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku):

 • fizyka z astronomią lub informatyka (Informatyka, Informatyka i ekonometria),
 • geografia (Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka),
 • historia lub wiedza o społeczeństwie (Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska),
 • geografia lub historia (Turystyka i rekreacja),
 • biologia lub chemia (Fizjoterapia, Zdrowie publiczne, Kosmetologia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

 

Więcej szczegółowych danych odnośnie rekrutacji znajdziesz na stronie http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/