Rekrutacja na studia wojskowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Rekrutacja na studia wojskowe

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • nie jest karana sądownie
 • posiada wiek co najmniej 18 lat
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną
 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (min. 8 pkt. rankingowych, tj.: 80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze")

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej
 • test sprawności fizycznej (jeden dzień w terminie 30 czerwca - 3 lipca 2014 r.)
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości (dla maturzystów z roku 2006 i wcześniej - również ocen ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości

W terminie rejestracji na studia wojskowe - 1 - 31 marca - kandydat zobowiązany jest:

 • zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie Wojskowej Akademii Technicznej
 • dostarczyć do Akademii wypełniony i podpisany wniosek zaadresowany do rektora Akademii o przyjęcie na studia, skrócony odpis aktu urodzenia, życiorys (CV)
 • wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i wynosi 100 zł (wysokość opłaty może ulec zmianie po decyzji MNiSW) bez względu na liczbę określonych przez kandydata kierunków studiów.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007 ÷ 2014 - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz kandydata ze świadectwem „starej matury” - odpowiednio: wyniki części pisemnej lub oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów lub - w przypadku ich niezdawania na egzaminie maturalnym - oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

 • matematyka - max 45 pkt. rankingowych
 • fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów za wyjątkiem kierunku „chemia”; chemia - na kierunku „chemia” - max 30 pkt. rankingowych
 • język angielski - max 20 pkt. rankingowych
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych

W terminie do 4 lipca, kandydat zobowiązany jest uzupełnić w Internetowej Rejestracji Kandydatów podanie-ankietę, w którym należy wpisać m.in. wy­niki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punktów rankingowych (przepi­sane ze świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej) oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (np. dyplom olimpiady).

Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji dostarczonej kandydatowi. O miejscu na liście decyduje liczba punktów rankingowych za wyniki podane na świadectwie dojrzałości.

Kandydat przyjęty na studia wojskowe, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później jednak niż do 24 lipca), o ile nie uczynił tego wcześniej, zobowiązany jest - osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty - dostarczyć do Akademii:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (zostanie zwrócony po immatrykulacji),
 • 2 fotografie legitymacyjne oraz poprzez IRK kolorową fotografię w formie cyfrowej
 • kserokopię dowodu osobistego
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • życiorys - CV

Niedostarczenie dokumentów w terminie, o którym mowa powyżej, trak­towane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w Akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.


Warto przeczytać