Rekrutacja na studia cywilne Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ?  ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <==  i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Rekrutacja na studia cywilne

Zasady rekrutacji na studia cywilne I stopnia

Kandydat może zarejestrować się wyłącznie poprzez Internet w Internetowym Rejestrze Kandydatów

Termin rejestracji - od 1 marca do 4 lipca

Do zarejestrowania kandydata wymagane są:

 • wypełnienie w internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wy­niki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punków rankingowych (przepi­sane ze świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej) oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady); tegoroczni maturzyści mogą zarejestrować się wcześniej, a wyniki maturalne mogą uzupełnić  po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, nie później jednak niż do 4 lipca
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej - Wpłaty należy dokonać na indywidualny nu­mer konta przydzielony podczas rejestracji internetowej. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi i wynosi 85 zł (wysokość opłaty może ulec zmianie po ogłoszeniu decyzji MNiSW)

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z 2007 roku i lat późniejszych, wyłącznie wyniki  części pisemnej egzaminu maturalnego z: matematyki, fizyki -chemii na kierunek chemia-geografii lub historii na kierunki bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie, j. obcego nowożytnego, j. polskiego; jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma wyniku z któregoś z ww. przedmiotów, to za ten przedmiot jest 0 punktów.
 • dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz kandydata ze świadectwem „starej matury” - odpowiednio: wyniki części pisemnej lub oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z: matematyki, fizyki -chemii na kierunek chemia-geografii lub historii na kierunki bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie, j. obcego nowożytnego, j. polskiego lub - w przypadku ich niezdawania na egzaminie maturalnym - oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole średniej;

Punkty rankingowe liczone są z następujących przedmiotów:

 • matematyka – max 45 pkt.;
 • fizyka z astronomią (fizyka), chemia (na kierunek chemia), geografia lub historia (na kierunki: zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe) – max 30 pkt.;
 • j. obcy nowożytny – max 20 pkt.;
 • j. polski – max 5 pkt.

Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji dostarczonej kandydatowi. O miejscu na liście decyduje liczba punktów rankingowych za wyniki podane na świadectwie dojrzałości.

Kandydat przyjęty na studia ma 14 dni, od daty ogłoszenia wyników, na dostarczenie dokumentów:

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał do wglądu (w przypadku matury z 2006 r. i lat wcześniejszych oraz „starej matury”),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),
 • 2 aktualne fotografie oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej przesłaną poprzez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego;

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów Akademii.

Zasady rekrutacji na studia cywilne II stopnia

Termin rejestracji - od 5 maja do 5 września 2014 r.

Kandydaci muszą zarejestrować się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów – rejestracja przez Internet nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do Sekcji ds. Rekrutacji wymaganych dokumentów.

Przy rejestracji kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • kserokopię suplementu do dyplomu - oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być kserokopia indeksu),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej o ile została wniesiona na konto inne niż wygenerowane w IRK,
 • 2 fotografie legitymacyjne oraz kolorową fotografię w formie elektronicznej,
 • kserokopię dowodu osobistego;

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i nie podlega zwrotowi – kandydat w ramach tej opłaty może zaproponować trzy specjalności na studiach stacjonarnych oraz trzy specjalności na studiach niestacjonarnych.


Warto przeczytać